Fysioterapi og Manuellterapi

Ved Nordfjordklinikk1 har vi to manuellterapeutar og ein fysioterapeut. Ein manuellterapeut er ein fysioterapeut med vidareutdanning i manuellterapi.

Manuellterapeutar er ekspertar på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeutar undersøker, vurderar og behandlar plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjonar. Dei kan differensialdiagnostisere, det vil sei skille mellom sjukdomar i muskel- og skjelett og andre farlege sjukdommar med same symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlinga kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du treng ikkje henvisning frå lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sjukmelde.

Kva gjer ein manuellterapeut?

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører ein grundig fysisk undersøkelse for å kunne stille ein klar diagnose for årsaka til smertene. Vanlegvis tar ein undersøkelse mellom 40-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig for å finne årsaka til smerte, henvisar manuellterapeuten til røntgen/MR eller spesialist.

Behandling
Manuellterapeuten gir råd om korleis du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om kva du kan gjere sjølv. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrande behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonane. Til dette brukast ulike behandlingsteknikkar: å løyse ledd som har låst seg (manipulasjon), strekkbehandling (traksjon), massasje, tøyninger, avspenning, rygg- og nakkeskule. Spesielt for manuellterapeuter er at dei i tillegg til dei manuelle behandlingsmetodane kan gi målretta behandling som tar sikte på å trene opp pasientanes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Utdanning
Manuellterapeutar har enten
a) eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeutar ved norsk universitet eller tilsvarande utdanning, eller
b) har godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.

I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglege emner.
Det tar sju år å bli utdanna som manuellterapeut.

Opptakskrav til utdanningen:

 • 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskule+1 år turnustjeneste).
 • 1 års praksis
 • Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng).

Manuellterapiutdanninga er eit to års masterstudium på heiltid ved Universitetet i Bergen. Yrket har vore praktisert i Norge sidan ca 1950 og NAV gir refusjon ved behandling.

Kor tilbys manuellterapi?
Det finnast manuellterapeutar i alle landets fylker, dei arbeider

 • I kommunehelsetjenesta (privat praksis)
 • På sykehus.
 • På rygg- og smerteklinikkar.
 • I forskning og fagutvikling.
 • I støtteapparatet til idrettslandslag.

Kva pasientar behandlar ein manuellterapeut?
Manuellterapeuten behandlar smerter i muskler og ledd i heile kroppen, for eksempel:

 • Hodepine, svimmelheit, øyresus. Kjeveplager
 • Nakke- og – skulderplager
 • Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom
 • Ryggplager: lumbago, isjias
 • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
 • Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
 • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
 • Fotplager: Akillessenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter

Kva gjer ein fysioterapeut?

Undersøking

Ved første møte blir det gjennomført ei undersøking, der det vanlegvis blir satt av ein klokketime.

Under undersøkinga fortel du om din aktuelle helseutfordring og korleis den pregar ditt liv, kva forventingar du har til oppfølginga, samt dine ynskjer og mål.

Som terapeutar vurdera vi helseutfordringa di gjennom samtale og ei rekke kliniske testar. Vi ser på generelle rørsleferdighetar, og vi testar aktuelle kroppsområder meir spesifikt.

Avslutningsvis samanfattar vi vår forståing, så legg vi fram forslag til vidare forløp.

Behandling

Ein fysioterapeut undersøkjer og rettleiar personar med plagar og/eller funksjonsnedsettingar i rørsleapparatet. Terapiformen er eit samarbeidsprosjekt mellom oss som terapeutar og deg som
pasient. I samarbeidet er du eksperten på deg sjølv og ditt liv, medan vi innehar helsekompetanse basert på tilgjengeleg kunnskap samt opparbeid erfaring.

Vi møter våre pasientar med ei bio-psyko-sosial tilnærming.  Med dette meiner vi:

– Biologisk (bio): Vi kartlegg kroppen og ser etter teikn til skade og/eller sjukdom.  Vi vurderar strukturar som musklar, sener og ledd, og testar evna desse har til å utføre sine funksjonar. Dei fleste strukturane i rørsleapparatet kan påverkast av aktivitet og belasting. Så når vi har avdekka status legg vi ein plan for stimulere til tilheling.

– Psykologisk (psyko): Vi tek høgde for at tankar og emosjonar spelar ei stor rolle ved helseutfordingar. Ved langvarige plagar ser vi typisk rørslevegring og unnvikingsatferd, som gjerne baserast på ein tanke om at kroppsområdet bør avlastast. Vi ser også at helseplagar ofte oppstår i belastande periodar i livet, og at fysiske plagar og negative emosjonar kan henge saman i lang tid.

– Sosial: Vi veit at plagar og funksjonsnedsettingar kan ha følgjer som strekker seg utover det å kjenne
på ubehag i eit kroppsområde. Når helsesituasjonen set begrensingar for å delta på dei aktivitetane ein ynskjer, påverkast livskvaliteten i stor grad. Vi har som mål å rettleie deg tilbake til yrkesliv og øvrige sosiale arenaer du finn meiningsfulle.

Oppfølging:

Vår mål er å gjere deg i stand til å handtere dine helseutfordringar mest mogleg sjølvstendig. Vårt fremste verktøy er difor råd og rettleiing, der vi tek høgde for dei bio-psyko-sosiale faktorane som er
beskreve ovanfor. Behovet for oppfølging variera, og for somme vil det vere naudsynt med tettare tilsyn enn andre.
Som fysioterapeuter er vi spesialistar på aktivitet og bevegelse. For mange vil oppfølginga bestå av målretta opptrening/rehabilitering. Då utformar vi enten eit treningsopplegg som du følgjer på eigahand, eller så kjem du og trenar med tilsyn frå oss.

Utdanning

Fysioterapiutdanningen er ein 3 årig bachelorgrad med ett år lønna turnustjeneste. Fysioterapeut er ein beskytta tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. 

Kor tilbys fysioterapi?

Det finnast fysioterapeutar i alle landets fylker, dei arbeider

 • I kommunehelsetjenesta (privat praksis)
 • På sykehus.
 • På rygg- og smerteklinikkar.
 • I forskning og fagutvikling.
 • I støtteapparatet til idrettslandslag.

Kva pasientar behandlar ein fysioterapeut?
Fysioterapeuten behandlar smerter i muskler og ledd i heile kroppen, for eksempel:

 • Hodepine, svimmelheit, øyresus. Kjeveplager
 • Nakke- og – skulderplager
 • Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom
 • Ryggplager: lumbago, isjias
 • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
 • Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
 • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
 • Fotplager: Akillessenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter

Våre terapeutar står klare til å behandle deg. Bestill time på tlf. 57 86 18 52