Ultralyddiagnostikk av muskel og skjelettskader


Ultralyd blir hovudsakleg nytta for å undersøke muskulatur, sener, leddband, ledd og slimposar.

Riktig diagnose gir raskare og bedre behandling.

Bruker ultralyd som viktig diagnoseverktøy

På Nordfjordklinikk1 bruker vi ultralyd aktivt som diagnoseverktøy og manuellterapeutane Geir Moldestad og Rune Holmgren har videreutdanning i bruk av ultralyd i diagnostikk og behandling av skader i muskel- og skjelettsystemet. Ved å nytte ultralyd som eit supplement til klinisk undersøking, kan terapeuten få eit bedre bilde på skader i musklar, sener og ledd. Basert på eventuelle funn kan terapeuten stadfeste eller avkrefte mistanke til diagnose, og på denne måten sette i gang riktig behandling raskare.

 

Ultralyd ifht MR, CT og røntgen
Fordelen med undersøking med ultralyd er at det, samanlikna med MR og CT, er ein rimelegare undersøkingsmetode.

Fordelen er òg at ein kan få ei meir dynamisk undersøking, og dessutan at det er enklare å kunne reteste med ultralyd gjennom eit behandlingsforløp for å sjå progresjon og resultat.

Ultralyd blir hovudsakleg nytta for å undersøke muskulatur, sener, leddband, bindevev og slimposar, men ein kan òg få eit visst inntrykk av enkelte skader i ulike ledd. For å få full gjennomlysning av eit ledd, vil det i enkelte tilfelle vere nødvendig med tilvisning vidare til MR eller CT undersøking, dette som eit supplement til allereie utført ultralydundersøking.

Fordelen med MR er at undersøkinga ikkje er personavhengig ifht kven som utfører undersøkinga, den kan gi eit godt bilde av djupareliggande strukturar og er ofte betre ved mindre skader. Røntgen blir ofte føretrekt dersom det er mistanke om brot.

Kva er ei dynamisk undersøking?
Ei dynamisk undersøking betyr at ein kan vurdere strukturar med ultralydapparatet medan ein rører på til dømes ankel, kne eller albue samtidig.

Dette er formålstenleg då det ikkje er all patologi(skader) som synest på eit bilde tatt når pasienten er liggande i ro. Ei dynamisk undersøking gir terapeuten moglegheita til å vurdere rørsle og aktivisering av ulik muskulatur.

Ultralyd for bedre treffsikkerheit ifht injeksjonar
For optimal effekt av injeksjonsbehandling er tilrådinga vår og prosedyre på klinikken at alle injeksjonar blir sette ultralydveileda.

Dette for å vite med 100 % sikkerheit at injeksjonen treffer dei strukturane som skal behandlast og på denne måten oppnå eit bedre behandlingsresultat.

Er ultralydbølgene skadelege?
Undersøking med ultralyd ved skadar på musklar og skjelett, er akkurat den same undersøkingsforma som blir nytta ved graviditet. Undersøkinga er heilt ufarlig og utan biverknader.

Ved MR, CT og røntgen blir nytta stråling, men ultralydbilda blir skapte ved at lydbølger blir reflekterte tilbake når dei treffer ulike strukturar som bein, væske og muskulatur.

Våre terapeutar står klare til å behandle deg. Bestill time på tlf. 57 86 18 52