Ved Nordfjordklinikk1 har vi 1 kiropraktor, Randi Alsaker.

Kva er kiropraktikk?

Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder (Norsk kiropraktorforening-2013).

Kiropraktorar er offentleg godkjent (autorisert) helsepersonell med sjølvstendig diagnose- og behandlaransvar. Kiropraktorar fungerer som primærkontakter i førstelinjetenesta, med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidingar. Som pasient kan du kome direkte til kiropraktor utan legehenvising, og du vil bli oppfølgd med utreding, behandling og førebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktoren kan:

 • Utføre undersøkelse og behandling utan henvising frå lege
 • Henvise pasientar vidare til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, CT og MR.
 • Sjukmelde pasientar i opptil 12 veker

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorane fastset sjølv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt berre dekke en begrensa andel av dei totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattast ikkje av nokon av frikortordningane.

Dette gjer ein kiropraktor:

Kiropraktorar er utdanna til å diagnostisere og behandle plager i nerver, muskler og skjelett. Behandlinga er trygg og skånsom og passar for alle aldre. Vi er din lokale kiropraktor om du treng råd eller hjelp.

En kiropraktor kan hjelpe deg med:

 • Nakkesmerter
 • Ryggsmerter
 • Svimmelhet, øresus
 • Hodepine
 • Bekkensmerter
 • Andre plager i muskel og skjelettsystemet, som for eksempel smerter/plager i kjeve, skulder, alboge, handledd, hofter, kne, ankel og fot.
 • Kolikk/uro baby
 • Bekkenproblem under graviditet

Kan kiropraktikk hjelpe for mine plager?

Ein kiropraktor har ein 5-årig mastergradsutdannelse innan diagnose, behandling og førebygging av skader, sjukdomar og plager i muskel- og skjelettsystemet. Utdannelsen gjer ei innføring i grunnleggende kunnskap og ferdigheiter for å kunne jobbe som kiropraktor. Studia legg også vekt på sjølvstendigheit og evne til vitenskapelig tenkning, samt nødvendige holdningar og ferdigheiter for livslang læring. Med denne bakgrunnen er kiropraktorar godt rusta til å levere helsehjelp av god kvalitet. Metodane som blir brukt er evidensbaserte med forankring i dokumentert kunnskap. Under konsultasjonen vil kiropraktoren foreta ein sjukehistorie og klinisk undersøkelse saman med deg. Etter dette vil kiropraktoren kunne vurdere om du har behov for behandling eller om det vil være nødvendig å henvise deg vidare til undersøkelse hos spesialist.

Autorisasjon:

I Norge blei kiropraktikk ein offentleg godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorar er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og pliktar å etterleve denne i sin kliniske praksis. Lovens formål er å bidra til sikkerheit for pasientar og kvalitet i helsetjenesta samt sikre befolkninga sin tillit til helsepersonell og helsetjenesta.

Lova stiller blant anna krav til:

 • fagleg forsvarlig yrkesutøvelse
 • taushetsplikt
 • opplysningsplikt og meldeplikt til nødetater, barnevern, registre mv.
 • dokumentasjonsplikt (journalføring)
 • markedsføring
 • utstedelse av attester og erklæringer
 • autorisasjon og spesialistgodkjenning

Helsedirektoratet utsteder etter søknad lisens og autorisasjon til helsepersonell. For kiropraktorer er det et krav at utdanningen er gjennomført ved institusjon akkreditert av enten ECCE eller CCEI. ECCE (European Council on Chiropractic Education) er det europeiske godkjenningsorganet for kiropraktorutdanninger og CCEI (The Councils on Chiropractic Education International) er verdensomspennende.

Etter eksamen må ein gjennomføre eit år turnustjeneste ved ein autorisert kiropraktorklinikk i Norge. Samtidig deltek kandidaten på fleire turnuskurs, og kurs innan trygdefaglege emner.

Det er krav om at den som nyttar seg av tittelen kiropraktor har norsk autorisasjon.

Kor mange behandlingar er vanleg hos kiropraktor?

Antall behandlingar hos kiropraktor kan variere ut i frå ulike forhold som diagnose, kiropraktorens erfaring og dine preferanser som pasient. Kiropraktoren vil i samråd med deg avgjere innhold og lengde på behandlinga.

Er kiropraktikk farlig?

Kiropraktikk regnast som ein trygg behandlingsform. Som ved enhver form for helsehjelp kan det likevel oppstå bivirkninger. Desse kan være en følelse av å være sår eller stiv i ledd og muskulatur, hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller er det rapportert om alvorlege bivirkningar i forbindelse med behandling hos kiropraktor. Alle kiropraktorar er bundne til helsepersonellovas forsvarligheitsprinsipp.

Hva skuldast ”knekkelyden”?

Ved utførelse av kiropraktorenes manipulasjonsgrep kan det ofte høyrast ein karakteristisk ”knekkelyd”. Lyden kjem av små luftbobler som blir danna og blir frigjort frå leddet i forbindelse med behandlinga.

Kan eg få ”slark” i ledda av manipulasjonsbehandling?

Nei. Manipulasjonsbehandling er ei skånsom behandlingsform og vil på ingen måte påvirke ledda sin normale struktur og funksjon.

Les mer på kiropraktikk.no

Våre terapeutar står klare til å behandle deg. Bestill time på tlf. 57 86 18 52